يكي از مهمترين سوالات براي كساني كه خود را براي آزمون IELTS آماده ميكنند، نحوه محاسبه نمره هريك از موارد آزمون ميباشد.
سايت رسمي آزمون IELTS در اين مطلب نحوه استخراج نمره در مقايسه با تعداد پاسخهاي صحيح هر آزمون را اعلام نموده است كه بطور خلاصه به اين صورت ميباشد:
بخش Reading  و  Listening :
در هر كدام از بخشهاي فوق 40 سوال مطرح ميشود كه براي هر پاسخ صحيح يك نمره منظور ميگردد. در ضمن در آزمون IELTS نمره منفي مطرح نمي باشد. نمره نهايي هر آزمون نيز با توجه به تعداد پاسخهاي صحيح از جدول زير استخراج ميگردد:

بخش Writing و  Speaking :
در اين دو بخش ممتحن با توجه به پارامترهاي استاندارد به ارزيابي و محاسبه نمره داوطلب اقدام ميكند.بايد توجه داشت كه در Writing  گرامر، املا و تعداد صحیح کلمات مهم بوده و اشتباه در هر یک از موارد فوق، باعث پايين آمدن نمره داوطلب ميگردد.

محاسبه نمره نهايي يا Overal Band Score :
 نمره نهايي يك داوطلب از محاسبه ميانگين نمره وي در هريك از چهار مهارت اعلام ميگرر. البته اين نمره بصورت مضربي از 0.5 گرد ميگردد. به مثالهاي زير دقت كنيد:
1- داوطلبي كه در هريك از چهار مهارت نمرات زير را كسب كرده است:
6.5 for Listening, 6.5 for Reading, 5.0 for Writing and 7.0 for Speaking
نمره نهايي وي 6.5 خواهد شد:
(25 ÷ 4 = 6.25 = Band 6.5).

2- داوطلبي كه در هريك از چهار مهارت نمرات زير را كسب كرده است:
4.0 for Listening, 3.5 for Reading, 4.0 for Writing and 4.0 for Speaking
 نمره نهايي وي 4 خواهد شد:
(15.5 ÷ 4 = 3.875 = Band 4.0).

 3- داوطلبي كه در هريك از چهار مهارت نمرات زير را كسب كرده است:
6.5 for Listening, 6.5 for Reading, 5.5 for Writing and 6.0 for Speaking
 نمره نهايي وي 6 خواهد شد:
(24.5 ÷ 4 = 6.125 = Band 6).
دانلود و مطالعه اين مطلب جهت آشنايي با نحوه تهيه سوالات آزمون IELTS نيز خالي از لطف نيست: