روزنامه خراسان - دانشمندان اسپانیایی با انجام بررسی هایی دریافتند که مسائل ریاضی که با صدای بلند خوانده می شود آسان تر حل می شود. به گزارش مهر، محققان دانشگاه گرانادا در تحقیقات خود نشان دادند که اگر با صدای بلند تکالیف ریاضی دشوار خوانده شود می توان به راه حل صحیح آن ها به روشی ساده تر دست یافت. برپایه این تحقیقات، فکر کردن با صدای بلند به حل سریع تر مسائل ریاضی کمک می کند. همچنین این دانشمندان مشاهده کردند که کشیدن اشکال مرتبط با مسائل ریاضی نیز می تواند برای یافتن راه حل درست مفید باشد، چرا که این اشکال در واقع نمادی گرافیکی از مسئله است. این پژوهشگران از گروهی از دانشجویان سال آخر رشته ریاضی خواستند که مسائل ریاضی را در اتاق های مجزا و به تنهایی حل کنند و درحالی که این دانشجویان مشغول حل مسائل بودند از آن ها فیلم برداری و مشاهده کردند کسانی که با صدای بلند فکر می کردند و یا اشکال مسئله را می کشیدند با سرعت بیشتری به راه حل صحیح می رسیدند.