سال 2009 سال فاير فاكس بود و رشد سريع آن در دنياي مرورگرها نشان از اقبال كاربران به آن بود.
نسخه جديد اين مرورگر را از اينجا دانلود كنيد.


firefox_logo