بي سوادان قرن بيست و يكم کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند،
بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند که آموخته های کهنه را
دور بریزند و دوباره بیاموزند.